لطفا پس از ثبت نام حتما ایمیل خود را به  آدرس زیر بفرستید

  و در قسمت سابجکت بنوسید: شرکت کننده در وبینار

لطفا جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید 
         1- 818-785-2400      (موسسه صفارزاده)